Verksamhetspolicy

JMK Lyftdon AB erbjuder service och underhåll samt montage av både lyftdon och portsystem. Hela verksamheten är certifierat sedan 2017 enligt kraven i SS-EN ISO 9001:2015 (kvalitet), SS-EN ISO 14001:2015 (miljö). Vi efterlever lagstiftning enligt systematiskt arbetsmiljöarbete, senast granskat och godkänt av arbetsmiljöverket 2016. Sedan 2017 innehar vi även en R licens som är en etisk kvalitetsmärkning som står för kvalitet, attityd och etik. Ett återförsäljningsavtal och nära samarbete finns med huvudleverantören Stahl som är marknadsledande inom lyftdon.

Denna policy lägger grunden för våra verksamhetsmål som följs upp återkommande. Inom samtliga områden utgår vår verksamhet från gällande lagar och krav. Ledningsgrupp drivs av administrativa funktioner samt skyddsombud. 

Kvalitetspolicy

Ledord: Kundfokus + Kompetensutveckling

Vi vill uppfylla och överträffa kundernas förväntningar och behov genom att erbjuda hög kvalitet både på produkt och kompetens. Våra tjänster skapar värde och bidrar till våra kunders framgång oavsett branschinriktning. Vi arbetar med ständig förbättring av företagets kompetens, metodik och våra processer för att utveckla vår produktkvalitet.  Vi genomför regelbundna medarbetarsamtal där vi tillsammans sätter upp individuella utvecklingsplaner för att uppmuntra vår personal att växa i sin roll inom verksamheten. Genom att investera i utbildning så fort behovet uppkommer håller vår personal hög nivå vad gäller kompetensutveckling och erfarenheter inom arbetslivet.

Vi på JMK Lyftdon strävar alltid efter att bemöta våra kunder och samarbetspartners på ett professionellt och yrkesmässigt sätt. Genom våra korta inställelsetider kan vi erbjuda våra kunder snabb service för att undvika onödiga kostnader vid produktionsstopp på grund av bristfällig utrustning. Genom lång erfarenhet i branschen och kompetensrik personal kan vi erbjuda våra kunder service och underhåll oavsett fabrikat. För oss är våra kunders åsikter otroligt viktiga, genom regelbundna utvärderingar och tät dialog vill vi skapa långsiktiga relationer som gynnar alla parter!

Arbetsmiljöpolicy

Ledord: Aktsamhet + Analyser

Vi uppnår en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö genom förebyggande arbetsmiljöarbete. Genom utbildning och förebyggande arbete skapas en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö där faror elimineras och arbetsmiljörisker identifieras och minskas. Vår avsikt är att ge personalen förutsättningar för att känna arbetsglädje, trygghet och gemenskap. Vi tolererar inte trakasserier eller diskriminering i någon form, alla medarbetare ska behandlas med tolerans och respekt. Vi arbetar ständigt med etiska och moraliska frågeställningar för att upprätthålla vårt R certifikat, på JMK står vi för jämställdhet och allas lika värde.

Varje medarbetare har ett eget ansvar att medverka till att skapa en god arbetsmiljö genom att bland annat använda erhållen skyddsutrustning och genomföra riskanalyser för att undvika tillbud. Saknas erforderlig skyddsutrustning har medarbetaren ansvar att påpeka för ledningen att detta saknas och åtgärder ska vidtas omgående. För att främja god arbetsmiljökultur skall varje medarbetare genomföra årliga arbetsmiljöenkäter, medarbetarsamtal samt deltaga vid arbetsplatsträffar. Chefer ansvarar för att arbetsmiljöarbetet planeras och följs upp i samverkan med medarbetarna.

JMK Lyftdon trycker på vikten av att medarbetarna själva ansvarar för att rapportera avvikelser och tillbud om så skulle uppkomma. Genom utredningar och förbättringsområden kan vi ständigt arbeta för en säkrare och bättre arbetsmiljö för vår personal, våra leverantörer och inte minst våra kunder. Genom att regelbundet genomföra skyddsronder både i lokaler och fordon arbetar vi för att förbättra arbetsmiljön för en tryggare och bättre vardag. Vi bevakar, implementerar och följer upp lagar och föreskrifter.
Verksamheten arbetar just nu med ett större utvecklingsarbete kring dokumentation av riskanalyser med hjälp av systemstöd med fokus på att förenkla och förbättra vårt riskförebyggande arbete.

Verksamheten har nolltolerans vad gäller alkohol och droger, vår personal får vid jämna mellanrum lämna drog- och alkoholtester på kunds förfrågan eller internt om det finns misstanke om missbruk.

Miljöpolicy

Ledord: Medvetenheten + Minskad Miljöpåverkan

Hela vår verksamhet genomsyras av miljömedvetenhet så att vi bidrar till en hållbar utveckling och minskad miljöbelastning.  Vi eftersträvar att göra de bästa miljövalen i vår dagliga verksamhet och att ständigt förbättra vårt miljöarbete. Våra inköpare arbetar dagligen med att leta efter bättre och miljövänligare alternativ i vår produktanvändning. Områden som berörs är t.ex. produktionsmetoder, underleverantörer, transporter, resursanvändning, produktval och avfallshantering.

Verksamhetens största negativa miljöpåverkan är de interna transporter som sker mellan våra kunder samt de kemikalier som hanteras dagligen i vårt arbete. Genom att bestämma miljömål utifrån verksamhetens förutsättningar och möjligheter kan vi bidra till en minskad miljöpåverkan. Inköp av fordon ska ske genom ett medvetet val till en bättre miljöklass, transporter ska även ske med bästa möjlig planering för att undvika onödiga utsläpp.

Kemikalier ska hanteras på ett mycket ansvarsfullt och medvetet sätt i alla led för att undvika spill och utsläpp i vår miljö. Personalen ansvarar för att läsa instruktioner för hur kemikalien ska användas, förvaras, sorteras samt vilken skyddsutrustning som behövs för att hantera kemikalien. I den mån det går ska de miljöskadliga kemikalierna bytas ut mot ett miljövänligare alternativ.

Vi bevakar, implementerar och följer upp lagar och föreskrifter.